Praktyki - Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Praktyki

W celu odbycia praktyk studenckich w Komendzie Powiatowej Policji w Myślenicach, należy najpóźniej na dwa tygodnie (jeżeli nie będzie zachodziła konieczność spełnienia dodatkowych wymagań) przed terminem rozpoczęcia praktyk złożyć w sekretariacie KPP w Myślenicach lub przesłać drogą pocztową (adres: Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach, ul. Jagiellońska 1, 32-400 Myślenice) formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do zasad) wraz z następującą dokumentacją:

■ zaświadczenie z Uczelni potwierdzające status studenta;

■ kserokopia dowodu osobistego;

■ imienne skierowanie na praktykę, wydane przez Uczelnię, wraz ze wskazaniem danych i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia Uczelni;

■ kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;

■ oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego;

■ program praktyki uwierzytelniony przez Uczelnię.

Komendant Powiatowy Policji w Myślenicach może zobowiązać studenta zainteresowanego odbyciem praktyki w KPP w Myślenicach do przedłożenia innych dokumentów (np. zaświadczenia o niekaralności).

Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane – do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów.

O przyjęciu studenta na praktykę decyduje Komendant Powiatowy Policji Myślenicach, który w razie pozytywnej decyzji wyznacza opiekuna praktyki, czyli osobę odpowiedzialną za jej organizację i przebieg, a w razie negatywnej odpowiedzi bez podania przyczyny informuje studenta.

W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu studenta na praktykę podpisywana jest umowa o organizację i odbywanie studenckich praktyk zawodowych pomiędzy Uczelnią reprezentowaną przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną a Komendą Powiatową Policji w Myślenicach, zwaną „Organizatorem”, reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach.

Komenda nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w czasie praktyki.

W dniu rozpoczęcia praktyki student zgłasza się do Wydziału Wspomagającego /Kadry/ gdzie zostaje zapoznany z obowiązującymi w Komendzie regulaminem pracy oraz z niektórymi ustawami i rozporządzeniami (np. ustawa o ochronie danych osobowych), a także zostaje skierowany na przeszkolenie z zakresu BHP i PPoż.

Student odbywa praktykę w terminie określonym w umowie dotyczącej organizacji i odbywania studenckich praktyk zawodowych, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Potwierdzenie odbycia przez studenta praktyki może przybrać dowolną formę pisemną, np. zaświadczenia, wpisu w dzienniku praktyk, itp. w zależności  od preferencji Uczelni.

Odbycie praktyki potwierdza Komendant Powiatowy Policji w Myślenicach lub opiekun studenta.

 

Formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o studenckie praktyki zawodowew Komendzie Powiatowej Policji w Myślenicach - do pobrania

 

Pliki do pobrania

  • 03.12.2015 11:00
    (docx 13.84 KB)

Metryczka

Data publikacji 03.12.2015
Data modyfikacji 28.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Szymon Sala
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Sala asystent jednoosobowego stanowiska ds. prasowo-informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Sala
do góry