Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji

w Myślenicach

 inspektor Maciej Kubiak

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

w Myślenicach

młodszy inspektor Albert Kogut

 

Kompetencje Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach

W zakresie organizacji i zarządzania:

 • prowadzenie badań i analiz struktur organizacyjno - etatowych, podległych jednostek i komórek organizacyjnych oraz racjonalnego rozmieszczenia w nich i wykorzystania przydzielonego limitu etatów,
 • kształtowanie i realizowanie polityki kadrowej i dyscyplinarnej,
 • zapewnienie przestrzegania przepisów o zachowaniu tajemnicy ustawowo chronionej w podległych jednostkach i komórkach, a także stwarzanie warunków zabezpieczających prawidłowy obieg oraz przechowywanie dokumentów i korespondencji,
 • kształtowanie i prowadzenie w środkach masowego przekazu działalności informacyjno - propagandowej, dotyczącej realizowania przez Policję zadań w zakresie bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz profilaktyki w tym zakresie,
 • inspirowanie i wspieranie działalności wynalazczej i racjonalizatorskiej,
 • podejmowanie działań w kierunku, doskonalenia zawodowego policjantów, a także utrzymania sprawności i rozwoju kultury fizycznej oraz sportu wśród funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
 • organizowanie, eksploatowanie i techniczne utrzymanie zainstalowanych w Komendzie Powiatowej oraz podległych jednostkach systemów łączności i informatyki oraz koordynowanie tych systemów we współpracy z właściwą komórką organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji,
 • zapewnienie niezbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicznego na potrzeby Komendy Powiatowej oraz podległych jednostek Policji,
 • zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa użytkowanymi przez jednostki Policji powiatu myślenickiego,
 • pełnienie funkcji kierownika zakładu wobec pracowników cywilnych,
 • pełnienie funkcji organu administracji państwowej I instancji w decyzjach dotyczących: spraw osobowych, spraw dyscyplinarnych, spraw mieszkaniowych, innych, na mocy odrębnych przepisów.

 

W zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego:

 • przeciwdziałanie przyczynom i warunkom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń,
 • nadzorowanie działań w zakresie ustalania i ujawniania przestępstw i wykroczeń a także wykrywania i ścigania ich sprawców poprzez: wykonywanie czynności procesowych w ramach postępowań przygotowawczych,  w zakresie wynikającym z uprawnień i obowiązków ustawowych, wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych, operacyjno – technicznych, kryminalistycznych oraz innych w trybie i zakresie określonych w odrębnych przepisach,
 • nadzorowanie wykonywania czynności na polecenie Prokuratur i Sądów oraz innych organów w trybie i zakresie wynikającym z uprawnień i obowiązków ustawowych,
 • nadzorowanie działalności rozpoznawczej, zapobiegawczej i wykrywczej związanej ze zwalczaniem przestępstw i wykroczeń,
 • nadzorowanie i koordynowanie przedsięwzięć ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości zorganizowanej i transgranicznej w zakresie określonym odrębnymi przepisami,
 • nadzorowanie poszukiwań osób i rzeczy, działań pościgowych i blokadowych, konwojowania osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych oraz transportu pieniężnych i przedmiotów wartościowych, bądź stanowiących tajemnicę ustawowo chronioną,
 • współdziałanie w zakresie zapobiegania naruszania porządku prawnego, a także zjawiskom kryminogennym z organami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami i organizacjami społecznymi w tym zwłaszcza prowadzącymi działalność kontrolną,
 • nadzorowanie działań podległej komórki, jednostek organizacyjnych, innych policjantów oraz doskonalenie metod ich pracy,
 • analizowanie i opiniowanie szczegółowych planów i harmonogramów przedsięwzięć realizowanych przez komórki i jednostki organizacyjne,
 • koordynowanie i określanie form współdziałania komórek i jednostek Policji.

 

Do zakresu zadań Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach należy również:

 • zapewnienie jak najwyższej mobilizacji, gotowości alarmowej podległych jednostek i komórek,
 • zapewnienie warunków do prowadzenia gospodarki finansowej, materiałowo-technicznej, inwestycyjnej oraz transportowej,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania łączności i informatyki,
 • nadzorowanie prowadzenia spraw socjalno-bytowych oraz dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy,
 • organizowanie ochrony przeciwpożarowej w obiektach Policji.

 

W celu właściwej realizacji zadań oraz zapewnienia warunków sprawnego i efektywnego kierowania działalnością Policji, Komendant Powiatowy w Myślenicach:

 • tworzy i likwiduje, w zakresie określonym odrębnymi przepisami komórki organizacyjne, Komisariaty i Posterunki Policji,
 • powołuje po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie wójta (burmistrza) lub wójtów Komendanta Komisariatu Policji,
 • dokonuje systematycznych analiz i ocen sianu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu, z uwzględnieniem prognozowania zagrożeń i planowania podstawowych przedsięwzięć,
 • organizuje i nadzoruje działania podległych jednostek, służb i policjantów oraz doskonali metody pracy prewencyjnej, operacyjno - rozpoznawczej i dochodzeniowo - śledczej, dostosowując podejmowane przedsięwzięcia do występujących i przewidywanych zagrożeń,
 • nadzoruje i koordynuje współdziałania jednostek i komórek Policji,
 • przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski dotyczące działalności Policji i policjantów,
 • udziela w ramach sprawowanego nadzoru, kierunkowych i szczegółowych wytycznych, zarządza i organizuje okresowe i doraźne oceny pracy przez podległe jednostki i ogniwa służbowe, a także poszczególnych policjantów.

 

Kompetencje I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach

Do zakresu zadań I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach należy w szczególności:

 • przeciwdziałanie zjawiskom i warunkom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń,
 • nadzorowanie działań w zakresie ustalenia i ujawniania przestępstw i wykroczeń a także wykrywania, i ścigania ich sprawców,
 • współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi i instytucjami w zakresie realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem, ochroną ładu i porządku, a także zapobiegania przyczynom i zjawiskom sprzyjającym naruszeniom prawa,
 • nadzorowanie poszukiwań osób i rzeczy, działań pościgowych, i blokadowych, konwojowania osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych oraz transportu pieniężnych i przedmiotów wartościowych, bądź stanowiących tajemnicę ustawowo chronioną,
 • nadzór nad udziałem policjantów w sprawach o wykroczenia, realizacją polityki represyjnej w postępowaniach mandatowych, poziomie merytorycznym i formalnym wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego oraz wykonywaniem funkcji oskarżyciela publicznego,
 • zapobieganie zakłóceniom porządku publicznego oraz jego przywracanie,
 • współudział w zapewnianiu porządku publicznego podczas demonstracji, wieców, pochodów, manifestacji oraz innych zgromadzeń, uroczystości i imprez masowych,
 • zapewnienie porządku bezpieczeństwa w ruchu drogowym i innych rodzajach komunikacji,
 • współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie kontroli, przestrzegania przepisów porządkowych, transportowych, sanitarnych, meldunkowych, przeciwpożarowych oraz innych w zakresie uprawnień ustawowych,
 • organizowanie i prowadzenie działań porządkowo-ochronnych oraz ratowniczych w razie zaistnienia klęsk żywiołowych lub innych wydarzeń o charakterze nadzwyczajnym,
 • realizowanie zadań wynikających z fachowego nadzoru Komendanta Głównego Policji nad strażami miejskimi oraz udzielanie im niezbędnej pomocy.

 

Metryczka

Data publikacji : 27.11.2015
Data modyfikacji : 23.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dawid Wietrzyk
Osoba udostępniająca informację:
mł. asp. Dawid Wietrzyk asystent jednoosobowego stanowiska ds. prasowo-informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach
Osoba modyfikująca informację:
Dawid Wietrzyk
do góry