Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Dostęp do zasobów archiwalnych

Procedura udostępnienia dokumentacji niearchiwalnej

Kogo dotyczy:

Osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

 

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku:

Pisemne zgłoszenie podmiotu zainteresowanego zawierające:

 • imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji - jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;
 • nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 • określenie materiałów archiwalnych lub określenie tematu, którego one dotyczą;
 • cel, dla jakiego mają być udostępnione materiały archiwalne
 • proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.

Informacje o opłacie:

Zgodnie z art. 15 Ust. o dostępie do informacji publicznej

 

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach, 32-400 Myślenice, ul. Jagiellońska 1 

 

Termin zakończenia procedury:

30 dni od dnia złożenia wniosku

 

Akty prawne związane z procedurą:

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 • Kodeks postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.
 • Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010r o ochronie informacji niejawnych;
 • Ustawa z dnia 06 kwietnia 1990r o Policji;
 • Zarządzenie nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.

 

Dodatkowe informacje dotyczące procedury:

1. Udostępnianie akt stanowiących dokumentację niearchiwalną następuje poprzez:

a)  umożliwienie podmiotom zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami.

b) przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie        

c) przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt,

d) wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części.

 

2.Udostępnianie akt zawierających informacje publiczne, o których mowa w art. 1 i art. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej następuje na podstawie tej ustawy.

 

3. Udostępnianie akt:

- zawierających informacje niejawne - następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych,

- zawierających dane osobowe - następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,

- operacyjnych - następuje zgodnie z przepisami regulującymi czynności operacyjno-rozpoznawcze i z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 03.12.2015
Data modyfikacji : 22.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Szymon Sala
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Sala asystent jednoosobowego stanowiska ds. prasowo-informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Sala
do góry