Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Komendy

Powiatowej Policji w Myślenicach

(BIP KPP Myślenice)

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach zobowiązuje się zapewnić dostępność Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach: bip.myslenice.kpp.policja.gov.pl.

Data publikacji strony  internetowej: 2015-12-21

Data ostatniej  aktualizacji : 2022-08-02

Status dostępności

Strony BIP KPP w Myślenicach  są częściowo zgodne z ustawą z dnia 2019-04-04 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub włączeń:

- mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, iż pochodzą z różnych źródeł lub opublikowane były przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

-niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że opublikowane były przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

- administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

- poprawienie dostępności strony wiąże się z ograniczeniami technicznymi.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością BIP  prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest mł. asp. Dawid Wietrzyk, adres poczty  elektronicznej rzecznik@myslenice.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer 47 83 29 261. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji  itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej powinna określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Charakterystyka architektoniczna siedziby Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach oraz siedzib jednostek podległych, tj. Komisariatu Policji w Dobczycach i Posterunku Policji w Sułkowicach.

1. Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach

Budynek administracyjny Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach mieści się przy  ul. Jagiellońskiej 1 w Myślenicach,  jest konstrukcji murowanej , w kształcie litery „L”, kryty jednospadowym dachem. Część od strony południowej została wybudowana przed II wojną światową, a część od strony zachodniej – po wojnie. Składa się z 4 kondygnacji ( parter; I,II,III piętro) i podpiwniczenia. Wysokość kondygnacji, to 3m. W budynku znajdują się 2 klatki schodowe ( obecnie bez stref p-poż, które są zaplanowane), tj. główna i awaryjna. Wejście na główną klatkę schodową znajduje się od strony ul. Jagiellońskiej (południowej) i składa się z 3 stopni długości 210cm każdy, z których ostatni przechodzi w podest o szerokości 120cm. Na końcu podestu znajdują się dwuskrzydłowe drzwi zewnętrzne prowadzące do przedsionka, łącznej szerokości150cm, przy czym szersze skrzydło 110cm otwierane jest na zewnątrz, zaś węższe –40 cm szerokości jest zamknięte i otwierane tylko w razie zaistnienia takiej potrzeby. Za drzwiami w przedsionku jest podest szerokości 135cm przechodzący w wewnętrzne schody w liczbie 5, długości 160 cm. Ostatni stopień przechodzi w podest szerokości 145cm i długości 245 cm. Na końcu podestu znajdują się wewnętrzne drzwi wejściowe otwierane na szyfr lub zdalnie przez Zastępcę Dyżurnego, o wymiarach i konstrukcji jak opisane uprzednio, otwierane na zewnątrz. Z podestu w przedsionku po lewej stronie prowadzą drzwi na recepcję, a po prawej znajduje się okienko Dyżurnego dla petentów. Za wewnętrznymi drzwiami wejściowymi znajduje się klatka schodowa główna oraz okratowany szyb wyciągu na całej wysokości budynku, który u podstawy ma wymiary: 215cmx140cm. Schody na głównej klatce mają długość 130 cm. W połowie każdego piętra znajduje się podest. W budynku na poziomie parteru, w pobliżu recepcji znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Z uwagi na zamontowanie na recepcji drzwi otwieranych szyfrem na korytarz z którego wchodzi się do wspomnianej toalety, osoba chcąca z niej skorzystać musi poprosić o pomoc pracownika lub policjanta jednostki. Brak jest również infrastruktury informatycznej pozwalającej zorientować się takim osobom o ukształtowaniu architektonicznym budynku i zasadach przyjmowania osób ze szczególnymi potrzebami. KPP w Myślenicach nie pracują osoby ze szczególnymi potrzebami. W zaistniałym układzie architektonicznym oraz w kontekście przestarzałości konstrukcji budynku i jego niefunkcjonalności, zaplanowano budowę nowego obiektu w ciągu najbliższych lat.

Propozycje usprawnień:

W świetle przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz aktualnym stanem architektonicznym budynku, brak jest na chwilę obecną w Komendzie Powiatowej Policji w Myślenicach dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. W tej sytuacji dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami można zapewnić jedynie w drodze racjonalnych usprawnień. Proponowane usprawnienia to:

a/ pod względem architektonicznym:

- wykonanie podjazdu dla osób na wózkach inwalidzkich na schodach zewnętrznych prowadzących do budynku,

- wykonanie platformy podjazdowej na schodach wewnętrznych, prowadzących na recepcję( ze względów ekonomicznych brak jest możliwości wykonania windy, co zasadniczo wyklucza przemieszczanie się osób o szczególnych potrzebach po całym budynku)

- zainstalowanie na zewnątrz budynku przy drzwiach wejściowych systemu informacji wizualnej i dotykowej lub głosowej o sposobie przyjmowania w jednostce osób o szczególnych potrzebach,

- wydzielenie na poziomie parteru pomieszczenia gdzie mogłyby być przyjmowane takie osoby ( obecnie taką funkcję pełni gabinet Naczelnika Wydziału Wspomagającego)

- zapewnienie dostępności cyfrowej w sposób opisany w przepisach ustawy z  dnia 04 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

- umieszczenie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach informacji o zakresie jej działalności w sposób opisany w art.6 ust. 3 pkt c ustawy z dnia 19 lipca 2019r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

- zapewnienie na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z Komendą Powiatową Policji w Myślenicach w sposób określony w tym wniosku.

Do czasu wdrożenia wymienionych rozwiązań architektonicznych , w sytuacji gdy osoba ze szczególnymi potrzebami zgłosi potrzebę kontaktu osobistego z funkcjonariuszami lub pracownikami Policji, wspomniani policjanci, ewentualnie pracownicy powinni udać się do niej – po uprzednim ustaleniu terminu i osobę taką wysłuchać i ew. sporządzić dokumentację.

2. Komisariat Policji w Dobczycach

Budynek jest konstrukcji murowanej. Większość pomieszczeń służbowych, w tym pomieszczenie Dyżurnego i recepcji znajduje się na piętrze budynku, na które prowadzą schody zewnętrzne lub schody wewnętrzne. Dostęp dla osób postronnych zapewniają schody zewnętrzne od strony ulicy Jagiellońskiej. Schody te usytuowane są w 2 biegach. Pierwszy składa się z 11 stopni długości 170cm każdy. Ostatni stopień przechodzi w podest tej samej długości. Z podestu biegną kolejne schody w liczbie 9 stopni, o długości 100cm każdy. Schody zabezpieczone sa metalową barierką. Ostatni stopień przechodzi w podest z którego prowadzą jednoskrzydłowe drzwi szerokości 100 cm z metalowym progiem wysokości 3cm. Za drzwiami jest przedpokój o wymiarach: 185x180cm, z którego prowadzą drzwi szerokości 80 cm na recepcję. Recepcja posiada łazienkę, do której prowadzą drzwi szerokości 60 cm. Łazienka nie jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Powyższe uwarunkowania wykluczają możliwość adaptacji wejścia do budynku z tej strony przez osoby niepełnosprawne. Rozwiązaniem może być wejście od strony wewnętrznego parkingu i umiejscowienie pomieszczenia do obsługi osób niepełnosprawnych oraz toalety na parterze budynku. Wymagałoby to jednak gruntownych zmian, a w szczególności dobudowania jednej kondygnacji i przeniesienia tam części pomieszczeń służbowych z parteru. W zaistniałej sytuacji, do czasu wprowadzenia rozwiązań architektonicznych mjedynym sposobem obsługi osób ze szczególnymi potrzebami będzie, udanie się do nich przez policjanta lub pracownika Komisariatu.

3. Posterunek Policji w Sułkowicach

Posterunek ze względu na swoje usytuowanie ( w budynku zespołu szkół , na parterze) teoretycznie umożliwia przyjęcie osób niepełnosprawnych, bowiem wejście do budynku jest prosto z ulicy, a od drzwi wejściowych do drzwi posterunku

prowadzi szeroki korytarz. Warunkiem dostania się do budynku jest zamontowanie między ulicą, a chodnikiem podjazdu dla wózków inwalidzkich. Posterunek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.Powiatowej Policji w Myślenicach zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy mPowiatowej Policji w Myślenicach.

Data publikacji stron BlP w Myślenicach: 2015-12-21

Status pod względem zgodności z ustawą Strona BlP KPP w Myślenicach są zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. - nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł, - nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo, - brak etykiet pól formularza, - administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności, - poprawienie dostępności strony wiąże się z ograniczeniami technicznymi.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22 Deklarację sporządzono na podstawiesamooceny.

Koordynator ds. zapewnienia dostępności

Funkcję koordynatora do spraw zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pełni:

Naczelnik Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach  nadkom. Aldona Wietrzyk, Aldona.Wietrzyk@myslenice.policja.gov.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu: 47 83 29 209.

Metryczka

Data publikacji : 02.08.2022
Data modyfikacji : 02.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach
Osoba udostępniająca informację:
Dawid Wietrzyk
Osoba modyfikująca informację:
Dawid Wietrzyk
do góry